Læringssafari

Hvordan introdusere verktøyene?

Den gravide fyller selv ut TWEAK-skjema. Det kan foregå på venterommet eller under konsultasjon. Når utfylling foregår på venterommet må det følge med et skriv som informerer den gravide om hovedhensikten, om anonymitet og evt. oppbevaring av kartleggingsskjemaet. Dersom utfylling foregår under konsultasjonen bør jordmor eller lege gjøre annet arbeid imens. Den gravide kan da føle seg mindre iakttatt, noe som kan bidra til mindre underrapportering.

Begynn med å gi litt bakgrunnsinformasjon om verktøyet og aktuelle momenter rundt utfyllingssituasjonen. Spør deretter om personen kan tenke seg å svare på spørsmålene i skjemaet.

Det er viktig at personens selvbestemmelse respekteres. Mange kan vegre seg for å snakke om sin bruk av rusmidler. Da er det viktig å utforske grunnen til dette. Punktene under kan være et utgangspunkt.