Læringssafari

Spesialisthelsetjenesten

Selv om også ansatte ved somatiske sykehus/enheter må forholde seg til og jobbe med rusproblematikk på ulike måter, er det særlig to deler av spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) som har et spesielt ansvar for å gi rusbehandling til personer med rusmiddelproblemer. Dette er Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling (TSB) og Psykisk Helsevern (PH). Klikk på boksene under for mer informasjon