Bilde av ekspertrådet

FØRSTE MØTE: Ekspertrådet skal være en arena hvor kompetansetjenesten, bruker, pårørende- og interesseorganisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og profesjonsorganisasjoner kan dele erfaringer, drøfte, og diskutere sentrale tema innenfor feltet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Her er rådet sammen med representanter for Nasjonal ROP-tjeneste. Foto: Kjersti Skar Staarvik

Hva gjør ROPs ekspertråd?

Representanter for en rekke organisasjoner deltar i rådet, som skal være et formelt rådgivende organ for kompetansetjenesten.

En hovedoppgave for Nasjonal kompetansetjeneste ROP er å stimulere og bidra til implementering av: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 

Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har tjenesten de siste årene hatt ansvaret for et nasjonalt implementeringsprosjekt rundt denne retningslinjen. Som en del av dette prosjektethar tjenesten de to siste årene etablert og drevet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra til sammen 10 bruker- og interesseorganisasjoner og 5 profesjonsorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Arbeidsgruppens primære formål har vært å bistå i å planlegge, utvikle og gjennomføre forskjellige implementeringstiltak knyttet til denne retningslinjen.

16 medlemmer

Implementeringsprosjektet er nå avsluttet, men erfaringene har vært så gode at man har valgt å gå videre med en tilsvarende gruppe.

– Arbeidsgruppen hadde til sammen seks møter. Nå er gruppen omdøpt til ekspertrådet. Det har 16 medlemmer, og skal være en arena hvor kompetansetjenesten, bruker, pårørende- og interesseorganisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og profesjonsorganisasjoner kan dele erfaringer, drøfte, og diskutere sentrale tema innenfor feltet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, forteller rådgiver i Nasjonal ROP-tjeneste, Thomas Kulbrandstad.

Skal være med å sette dagsorden

Målet er blant annet at representanter for brukerne kan være med på å sette dagsorden, og ikke komme for sent inn i prosessene. Et kompetanseløft hos pasientene vil kunne ha stor betydning for hele rusfeltet.

– Det å styrke brukeren er den alle viktigste måten å få implementert kunnskap på hos ansatte i rusfeltet og psykisk helsevern. Dernest er det også sentralt å få redusert stigma mot disse gruppene, sier leder for kompetansetjenesten, Lars Lien.

Bidrar med innspill og forslag

Ekspertrådet skal holdes orientert om kompetansetjenestens virksomhet. Det skal komme med innspill, vurderinger, synspunkter og konkrete forslag i forhold til aktuelle problemstillinger, veivalg og prioriteringer knyttet til kompetansetjenestens virksomhet.

Rådet møtes to ganger i året, og leder fra ROP-tjenesten vil delta på møtene.

Medlemmer i ekspertrådet

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no